Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Read

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

by Army Aviator

2011 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Ο ΕΛΕΓΥΟ΢ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ Τνλ έιεγρν ιαδηνύ αξρίζακε λα ηνλ θάλνπκε από ηηο πξώηεο κέξεο καο ζαλ καζεηέορεηξηζηέο. Τώξα πνπ είκαζηε ηδηνθηήηεο αεξνπιάλσλ ή δηπισκαηνύρνη ρεηξηζηέο ην θάλνπκε αθόκε ζαλ κέξνο ηεο πξν... More

Read the publication