Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ
Read

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ

by Army Aviator

2011 ΑΠΟΔΟ΢Η ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ ΑΣ΢ΑΛΟ΢ AVIATION LANGUAGE. IMPROVING PILOTCONTROLLER COMMUNICATION του Kent Jones ΒΕΛΣΙΩΝΟΝΣΑ΢ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΧΕΙΡΙ΢ΣΗ-ΕΛΕΓΚΣΗ Ε. Κ Έρνπκε αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ζην ζέκα ησλ Αγγιηθώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ρεηξηζηέο αιιά θαη ηελ... More

Read the publication