ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗ  Δ.Π.ΑΜ (C.R.M).
Read

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ Δ.Π.ΑΜ (C.R.M).

by Army Aviator

3 Ιουνίου 2010 Οι ζννοιεσ Aircrew coordination, cockpit resource management, cockpit coordination, cockpit communication management. . . είναι παρόμοιεσ και αναφζρονται ςτθν ίδια ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ, αυτι τθσ εξαςφάλιςθσ ότι το ςφνολο των μελών του πλθρώματοσ ενόσ... More

Read the publication