ΝΑ  ΕΠΕΜΒΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ ΄Η ΝΑ  ΜΗΝ  ΕΠΕΜΒΕΙ ;
Read

ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΄Η ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΕΙ ;

by Army Aviator

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΄Η ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΕΙ ; Το πρόβλθμα Catch 22 του Συγκυβερνιτθ Σνπ Dr. Robert O. Besco (Capt. AAL, Ret. ) President, PPI Η λειτουργικι μεκοδολογία P. A. C. E που παρουςιάηεται ςτο φυλλάδιο αυτό, ζχει ωσ ςκοπό να βοθκιςει τα... More

Read the publication