ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.
Read

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.

by Army Aviator

Οι προςπάκειεσ του Αμερικανικοφ ΢τρατοφ για αναδιοργάνωςθ τθσ Αεροπορίασ ΢τρατοφ, ζχουν ξεκινιςει από το 1999 και είναι εςτιαςμζνεσ ςε αναβακμίςεισ και εκςυγχρονιςμό των υπαρχόντων αεροπορικών του μζςων, αλλά και ςτθν ταχεία απόκτθςθ νζων που κα ζχουν... More

Read the publication