இதுதானா மில்லெனிய மாற்றம் Tamil - Arugan (2004)
Read

இதுதானா மில்லெனிய மாற்றம் Tamil - Arugan (2004)

by arugan

பூமியில் இருந்து பிரிந்து சென்ற ஒரு பரப்பே சந்திரன், அது மீண்டும் பிரிந்து சென்ற இடத்தை வந்தடைய முயற்சிசெய்யும் போதே இத்தகைய சுனாமி அதிர்வுகள்… More

Read the publication