Programme des sessions 2010
Read

Programme des sessions 2010

by marie

PPrrooggrraammmmee ddeess sseessssiioonnss LLiissttee ddeess mmoodduulleess eett aatteelliieerrss Premiers pas en Informatique : 17 ateliers de 2h Tout public La tête dans le multimédia : 12 ateliers de 2h Tout public Traitement de texte : 11 ateliers de 2h... More

Read the publication