المجلة التاريخية ..
Read

المجلة التاريخية ..

by RiDoiNe el Berkane

‫التاريخ‬ ‫عبـــق‬ 1 ‫حٿَكْڂ‬ ‫حٿَكڄن‬ ‫حهلل‬ ‫رٔڂ‬ ‫حٿ٬خٿڄْن‬ ‫ٍد‬ ‫هلل‬ ‫حٿلڄي‬. . ‫ٿڀ٬خٿڄْن‬ ً‫ش‬‫ٍكڄ‬ ‫َپ‬َٓ‫حٿڄ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًحٿٔٚځ‬ ‫ًحٿٜٚس‬. . ٍ‫حٓظنخ‬ ‫َن‬‫ڃ‬ً ‫حٿيّن‬ ‫ٌّځ‬ َ‫اٿ‬ ‫رييّو‬. . ‫ًر٬ي‬. . ‫ا‬ِ‫حٗٓٚڃ‬ ً ِ‫حٿ٬خٿڄ‬ ‫حٿظخٍّن‬ ٍ‫ڃنظي‬ ِ‫حٿٰخٿ‬... More

Read the publication