CAC MON AN VIET NAM TRUYEN THONG
Read

CAC MON AN VIET NAM TRUYEN THONG

by vinh

CAÁC MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 8 THÕT KHO NÛÚÁC DÛÂA Cöng thûác dûúái àêy daânh àïí chïë biïën cho 6 ngûúâi ùn. Moán naây ùn vúái cúm noáng, dûa chua vaâ rêët thñch húåp vúái nhûäng ngaây thúâi tiïët maát meã. Nguyïn liïåu: - 1/2 kg thõt... More

Read the publication