Telemedicine - Mobile Care Unit
Read

Telemedicine - Mobile Care Unit

by p.sellem

MMaakkiinngg MMeeddiicciinnee MMoobbiillee MMoobbiillee CCaarree UUnniitt TThhee MMoobbiillee CCaarree UUnniitt ((MMCCUU)) iiss aa uunniiqquuee ssttaanndd aalloonnee mmuullttii--ddeevviiccee eexxaammiinnaattiioonn ssyysstteemm ddeessiiggnneedd ffoorr... More

Read the publication