La Vie Quotidienne dans L'Europe médievale sous domination arabe
Read

La Vie Quotidienne dans L'Europe médievale sous domination arabe

by jc.dhuoda

CCHHAARRLLEESS--EEMMMMAANNUUEELL DDUUFFOOUURRCCQQ LLAA VVIIEE QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE DDAANNSS LL EEUURROOPPEE MMEEDDIIEEVVAALLEE SSOOUUSS DDOOMMIINNAATTIIOONN AARRAABBEE CCoouurroonnnnéé ppaarr ll aaccaaddeemmiiee ffrraannççaaiissee

Read the publication