Actividades Obligatorias - Primera etapa
Read

Actividades Obligatorias - Primera etapa

by jolisys

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS OOBBLLIIGGAATTOORRIIAASS –– 11ºº EETTAAPPAA       ‐‐‐‐‐‐‐‐   Grupo NeJoMar2   ‐‐‐‐‐‐‐  1 PROPUESTA CURRICULAR - PROGRAMA - ACTIVIDADES (B-learning) presencial y a distancia. Cada tema se dictará de manera... More

Read the publication