ELARGISSEUR DE FOURCHES REGLABLE
Read

ELARGISSEUR DE FOURCHES REGLABLE

by Emmanuel TROCCON pour A2C

• Montage très rapide sans outil, sans modification du chariot • Grande stabilité de charge, procurant ssssééééccccuuuurrrriiiittttéééé •••• FFFFoooouuuurrrrcccchhhheeeessss eeeexxxxttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrreeeessss rrrrééééggggllllaaaabbbblllleeeessss... More

Read the publication