Revista Fecalon
Read

Revista Fecalon

by volcanogrup

08 LLaa ccrriissii aammeennaaççaa eell sseeccttoorr nnooccttuurrnn Novembre 2008 Les patronals projecten una confederació per millorar les condicions del sector Pàgina 4 LL’’eessppeeccttaaccuullaarr ddiissmmiinnuucciióó ddee ccoonnssuumm ii llaa... More

Read the publication