Alliance Info n°18 - Mars 2009
Read

Alliance Info n°18 - Mars 2009

by alliance pour seclin

L’ALLIANCE MARS 2009 - BULLETIN N°18 SECLINL’ACTUALITÉVUEPARL’OPPOSITION OORRIIEENNTTAATTIIOONN BBUUDDGGEETTAAIIRREE DDEE SSEECCLLIINN :: PPLLUUTTOOTT QQUUEE DD’’EECCOONNOOMMIISSEERR,, AAUUGGMMEENNTTOONNSS LL’’IIMMPPOOTT…… Alors que nous tentons chaque jour... More

Read the publication