2008 Oct31 - Brea Administrative and Professional Employees Association MOU
Read

2008 Oct31 - Brea Administrative and Professional Employees Association MOU

by OCEAMEMBER

MMEEMMOORRAANNDDUUMM OOFF UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG BBEETTWWEEEENN TTHHEE CCIITTYY OOFF BBRREEAA AANNDD TTHHEE AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE AANNDD PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL EEMMPPLLOOYYEEEESS’’ AASSSSOOCCIIAATTIIOONN NOVEMBER 1, 2005 THROUGH OCTOBER 31,... More

Read the publication