Empresa y Trabajo Cooperativo, Nº 16
Read

Empresa y Trabajo Cooperativo, Nº 16

by jfibanezpadilla

EL PERIÓDICO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO · EDICIÓN BIMESTRAL· NÚMERO 1 empresa y trabajo. coop EELL PPEERRIIÓÓDDIICCOO DDEE LLAASS CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS DDEE TTRRAABBAAJJOO ·· OOCCTTUUBBRREE YY NNOOVVIIEEMMBBRREE DDEE 22000099 ·· NNÚÚMMEERROO 1166... More

Read the publication