Καρπάθικο Γλέντι

Greece facebook.com/karpathiko.glenti

"Καρπάθικο Γλέντι" ένταξη στοιχείου στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 2019.03.19 με ΑΔΑ: Ψ0ΤΠ4653Π4-ΙΝ2 και αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/139227/96412/542/154 More