Международный день дарения книг
Read

Международный день дарения книг

by Татьяна Дрыжова

3 спецпроект Äîðîãèå äðóçüÿ! Â 2014 ãîäó íàø æóðíàë ñòàë ïåðâûì, êòî ïîçíàêîìèë ðîñ− ñèéñêèå áèáëèîòåêè ñ ìåæäóíà− ðîäíîé àêöèåé ïî ÷òåíèþ –... More

Read the publication