گۆڤارا په‌روه‌ردا نوو هژمار 6
Read

گۆڤارا په‌روه‌ردا نوو هژمار 6

by Duhok Parwardi

‫نوو‬ ‫ثةروةردا‬ ‫دةردكةظيت‬ َ‫كى‬َ‫و‬‫ده‬‫قةزا‬‫ثةروةردةيا‬‫ظةبةرييا‬َ‫ي‬‫ر‬‫راطةهاندنا‬... More

Read the publication