INFORMATICA JURIDICA - UAP
Read

INFORMATICA JURIDICA - UAP

by serlacruz

U N I V E R S I D A D A L A S P E R U A N A S FFaaccuullttaadd ddee DDeerreecchhoo yy CCiieenncciiaa PPoollííttiiccaa EEssccuueellaa AAccaaddéémmiiccoo PPrrooffeessiioonnaall ddee DDeerreecchhoo SÍLABO I. DATOS GENERALES 1. 1. Asignatura : Informática... More

Read the publication