Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
c.oriach

c.oriach

Spain
 
Member since 5 year(s)
 
Display :
Declaració de Béns

REGISTRE D’INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES TIPUS DE DECLARACIÓ Presa de possessió Cessament Variacions En compliment del que disposa l’article 75. 7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per... More

From

Adobe PDF document

Pub. on June 16th 2011

Pages: 4

Views: 70

Downloads: 1

Declaració d'Activitats

REGISTRE D’INTERESSOS SECCIÓ 1ª ACTIVITATS (INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS) MEMBRES ELECTES Nom i cognoms DNI Mandat representatiu - Anys: / Llista electoral Adreça CP Població Província Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 TIPUS DE DECLARACIÓ Presa de possessió Cessament Variacions... More

From

Adobe PDF document

Pub. on June 16th 2011

Pages: 4

Views: 74

Downloads: 0